Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Contactgegevens overheden

Verdrag

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale zekerheid ter aanvulling van communautaire regelingen

Algemeen

Verdragsnummer 009384
Datum totstandkoming 18-04-2001
Plaats totstandkoming Berlijn
Voorlopige toepassing
In werking 01-01-2003
Terugwerkende kracht
Buiten werking 28-10-2010
Tractatenblad
  • 2001, 99Ne, Du: met Administratief Akkoord
  • 2002, 231goedkeuring; inwerkingtreding; buitenwerkingtreding diverse verdragen
  • 2011, 87buitenwerkingtreding
Kamerstuk kst-
Geconsolideerde tekst 0001558

Koninkrijk der Nederlanden

Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 01-01-2003 28-10-2010
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten

Moederverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Tweede Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de verzekering van mijnwerkers en de met dezen gelijkgestelden 29-03-1951 Bonn
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering 29-03-1951 Bonn
Eerste Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering 18-06-1954 's-Gravenhage
Tweede Technisch Accoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake Sociale Verzekering van 29 maart 1951 betreffende de toepassing van de bepalingen van Titel II van de Tweede Aanvullende Overeenkomst van 29 maart 1951 ten aanzien van mijnbeambten, die verzekerd zijn of verzekerd zijn geweest bij de Nederlandse verzekeringsinstellingen voor mijnbeambten 10-01-1956 Bonn
Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering houdende een overeenkomst tot toepasselijkverklaring op het "Land" Berlijn van het Verdrag inzake sociale verzekering 27-11-1956 Bonn
Vijfde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de betaling van renten over de tijd vóór het in werking treden van het Verdrag 21-12-1956 's-Gravenhage
Vierde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de regeling van aanspraken, die door Nederlandse werknemers tussen 13 mei 1940 en 1 september 1945 op grond van de Duitse sociale verzekering zijn verkregen 21-12-1956 's-Gravenhage
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van de Nederlandse wetgeving inzake de algemene ouderdomsverzekering 09-03-1961 's-Gravenhage
Overeenkomst tussen de bevoegde Nederlandse en Duitse autoriteiten betreffende de toepassing van artikel 73, lid 4, artikel 74, lid 5, en artikel 75, lid 3, van verordening nr.4 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap inzake de sociale zekerheid van migrerende werknemers 27-06-1963 Brussel
Overeenkomst tussen de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsminister van Arbeid en Sociale Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het afzien van vergoeding van kosten van administratieve en medische controle met betrekking tot de verzekering in geval van invaliditeit, ouderdom en vroegtijdige dood (renteverzekeringen) 27-05-1964 Luik
Zesde Aanvullende Overeenkomst bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake sociale verzekering van 29 maart 1951 betreffende de toepassing van de Duitse wettelijke regeling inzake de ouderdomsvoorziening voor landbouwers 24-05-1965 's-Gravenhage
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het afzien van de in artikel 14, lid 2, van EEG-Verordening no. 36/63 (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 20 april 1963, no. 62) voorziene vergoeding van uitgaven voor verstrekkingen, die aan gepensioneerde oud-grensarbeiders, aan nagelaten betrekkingen van grensarbeiders, alsmede aan hun gezinsleden bij ziekte verleend zijn 03-09-1969 's-Gravenhage
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende het afzien van vergoeding van uitkeringen aan werklozen 22-07-1976 's-Gravenhage
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de vaststelling van de vergoeding van verstrekkingen van de ziekte- en moederschapsverzekering op grond van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen 01-10-1981 Bonn
Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de toepassing van artikel 20 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 voor gezinsleden van grensarbeiders 15-02-1982 's-Gravenhage
Naar boven